Doelstelling

De laatste statuten van de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg zijn op 11 juli 2005 vastgesteld. Artikel 2 van de statuten luidt:

 1. De stichting heeft tot doel:
  a. in het algemeen: het geven van steun aan- en het bevorderen van het welzijn van de cliënten van Nieuw Buitenzorg te Leiderdorp;
  b. in het bijzonder: het verantwoord besteden van de middelen die beschikbaar zijn gekomen na beëindiging van het project “Beestenboel”aan de Elisabethhof te Leiderdorp wegens verhuizing van Nieuw Buitenzorg. Deze middelen zullen worden aangewend voor de aanleg en onderhoud van de zintuigentuinen van Nieuw Buitenzorg op (de) nieuwe locaties; met dien verstande dat de stichting zich niet tot taak stelt en derhalve geen verantwoordelijkheid heeft voor het werven van nieuwe geldmiddelen voor- en/of het voortbestaan van (de) zintuigentuinen als zodanig.
 2. Financiële steun mag alleen dan worden verleend wanneer de uit te keren bedragen niet uit andere bronnen, zoals subsidies, gefourneerd kunnen worden.
 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het bijeenbrengen en beheren van de daartoe benodigde financiële middelen;
  b. andere wettige middelen
Advertenties